Kontrole wewętrzne

Kontrola wewnętrzna w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych w Głogowie oparta jest na rocznym planie kontroli opracowanym przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Wychowawczego w Głogowie.

Kontrola wewnętrzna polega:

a) sprawdzeniu zgodności działalności placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów;

b) przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji zadań określonych w statutach placówek, sprawowania nadzoru pedagogicznego, prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami finasowymi oraz gospodarki finansowej;

c)  przeprowadzenia doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji pedagogicznej oraz związanej z realizowanymi projektami finansowanymi z środków unijnych lub innych pozabudżetowych;

d)przestrzegania i promowania etycznego postępowania;

e) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

f) monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli oraz przekazywania informacji o ich realizacji;

9) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

10) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

11) informowania o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określenia procedur służących realizacji środków zaradczych;

12) sporządzania rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli; 

13) udzielania kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji;

14) opracowywanie projektów procedur kontroli zarządczej.

Dokumentowanie procesu kontroli polega na sporządzaniu: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie wniosków pokontrolnych. Każda kontrola jest ewidencjonowana w ksążce kontroli wewnętrznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2012 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Greber
Ilość wyświetleń: 2141
10 lipca 2012 17:53 (Marta Greber) - Zmiana treści zakładki.
10 lipca 2012 14:22 (Marta Greber) - Dodanie nowej zakładki.