Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
http://zpswglogow.biposwiata.pl

Dyrekcja

Zarządzenia Dyrekcji

25 sierpnia 2009 09:09

Zarządzenie Dyrektora ZPSW Nr 11/2009 w sprawie wydawania decyzji dot. nauczania indywidualnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie

ZARZĄDZENIE Nr 11/ 2009r

DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W

z dnia 18 marca 2009r

 

w sprawie wydawania decyzji dot. nauczania indywidualnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie

 

Podstawa prawna:

1.        art.71b  ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami)

2.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r w sprawie sposobu i trybu organizowania nauczania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

     ( Dz. U. Nr 175,poz.1086)

 

§1. Indywidualnym nauczaniem dzieci i młodzieży obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

§2. Decyzję w sprawie nauczania indywidualnego wydaje dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§3. Podstawą wydania decyzji jest:

1.        orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

2.        orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

3.        wniosek rodziców

§4. Dyrektor szkoły przedstawia wniosek organowi prowadzącemu o przyznanie godzin na organizację nauczania indywidualnego w odpowiednim wymiarze:

1.        dla uczniów kl. I szkoły podstawowej – 6 godzin

2.        dla uczniów kl. II szkoły podstawowej – 7 godzin

3.        dla uczniów kl. III i IV szkoły podstawowej – 8 godzin

4.        dla uczniów kl. V szkoły podstawowej – 9 godzin

5.        dla uczniów kl. VI szkoły podstawowej – 10 godzin

6.        dla uczniów kl. I gimnazjum – 10 godzin

7.        dla uczniów kl. II gimnazjum – 11 godzin

8.        dla uczniów kl. III gimnazjum – 12 godzin

9.        dla uczniów kl. I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 12 godzin

10.     dla uczniów kl. I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 14 godzin

11.     dla uczniów kl. I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – 16 godzin

     §5.  Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

 

 

Marta Greber

Dyrektor ZPSW w Głogowie

 

Do góry